فضاها و امکانات


دبستان 1
دبستان 1
سالن آمفی تئاتر
سالن آمفی تئاتر
اتاق کنفرانس

تصویر هفته


۱ شهریور - روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد !
۴ شهریور - روز کارمند گرامی باد
۵ شهریور - روز بزرگداشت زکریای رازی و روز داروسازی گرامی باد